ตรวจวัดอัตราการไหลของลมเย็น

การวัดอัตราการไหลของลมเย็นจะทำโดยหน่วยงานอิสระที่หน้าเชื่อถือพร้อมใบรับรองผ่านการอบรม

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • รายงานที่หน้าเชื่อถือ
  • ตรวจสอบท่อลมว่ามีการรั่วหรือไม่
  • ตรวจสอบปริมาณลมของพัดลมของเครื่องส่งลมเย็น
  • ปรับแต่งลมที่จ่ายออกในแต่ละหัวจ่ายลม (SAG)